Ik bouw
Aankoop bouwgrond

Opmetingsplan

De bekomen resultaten en eventuele bevindingen zal een landmeter-expert samenbundelen in het opmetingsplan. Bij zijn onderzoek zal hij bovendien ook rekening moeten houden met o.a. erfdienstbaarheden en stedenbouwkundige beperkingen.

De landmeter-expert heeft de exclusieve bevoegdheid om opmetingsplannen op te maken en te ondertekenen die bij aankoop, verkoop en splitsing in de notariële akte worden opgenomen. Aan die notariële akte wordt een proces-verbaal van opmeting gehecht dat de precieze ligging van de eigendomsgrenzen officieel vastlegt. Als achteraf blijkt dat er bij het vaststellen van de afmetingen fouten zijn gemaakt, dan zal de landmeter-expert hiervoor aansprakelijk zijn. Bij betwistingen met eventuele extra kosten zullen deze op hem kunnen worden verhaald.

opmetingsplan