Ik bouw
Aankoop bouwgrond

Taken van de landmeter

Een landmeter associëren we, zoals de naam al doet vermoeden, met het opmeten van gronden. Zijn takenpakket is echter veel uitgebreider dan dat. Een kort overzicht.

Opmetingsplan

Bij de aankoop van een bouwgrond is het interessant om de juiste afmetingen te kennen. De opmeting van een bouwgrond moet steeds gebeuren door een erkend en onafhankelijk landmeter-expert. Het opmetingsplan is dan de grafische voorstelling van de opgemeten eigendom. Hier vermeldt hij onder meer de ligging, de omtrek en de oppervlakte van het betrokken perceel. De landmeter moet dit doen op zo’n duidelijke en ondubbelzinnige manier, dat er geen twijfel mogelijk is.

Verkavelingsaanvraag

Doordat er steeds minder bouwgrond voorhanden is en de bestaanbare bouwgrond in prijs blijft toenemen, is er een toenemende vraag naar het verkavelen van gronden. Vooraleer men kan beginnen verkavelen, moet men een omgevingsvergunning tot verkaveling (de vroegere verkavelingsvergunning) verkrijgen bij de gemeente. De landmeter-expert zal de verschillende plannen en ontwerpen opstellen en verzamelen. Verder legt hij contacten met de nodige instanties en doet hij bijkomende opzoekingen. Dit alles bundelt hij dan in de verkavelingsaanvraag.

Afpalingen en grensbepaling

Het afpalen van de bouwgrond is het vastleggen van de scheidingslijn tussen twee aanpalende percelen. Een grond hoeft niet zomaar te stoppen aan de eerstvolgende haag of tegen de straatrand. Wanneer er onzekerheid is over de grenzen van twee percelen zullen de partijen regelmatig in onderling overleg beslissen om een landmeter-expert aan te stellen. In een proces-verbaal van afpaling, dat door alle partijen wordt ondertekend, zal de grenslijn dan worden vastgelegd. Is er onenigheid tussen de partijen, dan kan elke partij een afpalingsplan eisen voor de vrederechter.

Muurovername

Het overnemen van een gemeenschappelijke scheidingsmuur die zich op of nabij de grenslijn van twee percelen bevindt, is mogelijk in bepaalde situaties. Hij is exclusief bevoegd voor het opstellen van de plannen en overeenkomsten daaromtrent. De landmeter-expert zal nagaan of er wel degelijk sprake is van een gemene muur, wat de precieze oppervlakte ervan is en wat de waarde is van het over te nemen deel. Een muur kan worden overgenomen via overeenkomst, bij gedwongen verkoop of door verjaring.

Plaatsbeschrijving van onroerende goederen

Het lijkt op het eerste gezicht wat vreemd om een plaatsbeschrijving te doen van een voorlopig lege plaats, maar toch kan dit nuttig zijn. Dit kan een handig document zijn om toekomstige juridische twisten met de buren te voorkomen. In een plaatsbeschrijving bij aanvang van de werken wordt vastgesteld of er al schade is aan de eigendommen van de aanpalende percelen. Zo kan men niet ten onrechte beweren dat de werken schade zouden berokkend hebben aan bv. de woning van buurman. Ver van alle bouwgronden staan immers vrij in het landschap.

Schatting van onroerende goederen

De aankoop, verkoop en verdeling van een eigendom is voor het leeuwendeel van de Belgen niet meteen de meest ontspannen periode in hun leven. Dit loopt dan ook best zo nauwkeurig mogelijk. Een onafhankelijke en neutrale schatting is hier van groot belang aangezien je daardoor zekerheid krijgt over de normale marktwaarde van de eigendom. Door zijn expertise in verband met het vastgoedrecht, afmetingen en bouwen in algemeen, is de landmeter-expert de geknipte persoon voor de waardebepaling van vastgoed.