Ik bouw
Uitvoeringsdossier

De architect en geschillen

Bouwen aan je nieuwe woning kan een onvergetelijke ervaring zijn. Dat kan erg positief zijn, maar spijtig genoeg kan dit soms ook problemen en geschillen met zich meebrengen. Ook de architect kan af en toe fouten maken. Geschillen die daaruit voortvloeien kunnen van verschillende aard zijn.

Contract ontbinden

Als opdrachtgever kan men te allen tijde het contract met de architect vroegtijdig beëindigen. Hij zal dan wel het ereloon verschuldigd zijn voor de al geleverde prestaties, plus eventueel een schadevergoeding voor het werk dat niet doorgaat. Best worden afspraken hierrond in het contract bepaalt. Wil de opdrachtgever de werken toch verderzetten, mag hij dit niet doen zonder een andere architect. Bovendien geldt er auteursrecht op het voorontwerp van de architect zodat een andere architect eerst toestemming zal moeten verkrijgen van de oorspronkelijke architect om de plannen toch nog uit te voeren.

Technische geschillen

Technische geschillen komen regelmatig voor. Vaak gaat men terugkijken naar de bewoordingen van het contract, maar bv. ook naar die van het uitvoeringsdossier. Hiermee kan men al heel wat problemen oplossen. Tijdens het heel bouwproject kan de architect bepaalde fouten maken.

In de eerste plaats kan je het geschil proberen op te lossen zonder dat er buitenstaanders moeten aan te pas komen. Zo kan je overeenkomen dat de architect de gemaakte fouten op eigen kosten weer goedmaakt. De architect is verplicht een verzekering te nemen tegen eventuele schadeclaims en is hier dus meestal ook op voorzien.

Je kan de architect in gebreke stellen voor de gemaakte fouten. Dit gebeurt bij wijze van aangetekende brief die aanduidt wat er is gebeurd en waarom je de architect verantwoordelijk acht. Hij kan dan binnen een redelijke termijn met een voorstel komen om het gebrek te herstellen.

Verder kan je de Verzoeningscommissie Bouw contacteren. Zij komt tussen bij alle technische geschillen tussen architecten en opdrachtgevers in verband met particuliere bouwprojecten. Het is een redelijk snelle en goedkope oplossing die de partijen met elkaar probeert te verzoenen zonder gerechtelijke tussenkomst. De partijen moeten wel beiden akkoord gaan met de voorgestelde oplossing vooraleer men het geschil zal oplossen.

In laatste instantie zal je een bouwconflict ook aanhangig kunnen maken voor de rechtbank.

De meest voorkomende geschillen:

  • Je omgevingsvergunning wordt geweigerd omdat het dossier van de architect onvolledig was of er geen rekening werd gehouden met reglementaire en wettelijke bepalingen.
  • Fouten in het voorontwerp die zorgen voor latere constructiefouten.
  • Slechte inschatting van het bouwbudget door de architect voor het normale verloop van het project.
  • Problemen door de slechte coördinatie van de architect, of door onvoldoende toezicht op de bouwwerf.
  • Ontbinding van het contract door de architect door slechte betalingen of tegenstrijdige opdrachten.
  • Het niet vaststellen van duidelijke en zichtbare gebreken bij het controleren van het afgewerkte gebouw en bij oplevering.

Deontologische kwesties

Wanneer je bedenkingen hebt over de werkwijze, de expertise of de uitoefening van zijn beroep, kan je de architect melden bij de Orde van Architecten. Klachten kunnen schriftelijk (ook digitaal) worden gericht naar de betrokken Orde. De klager zelf komt verder niet meer aan bod in de procedure. Men spreekt zich hier niet uit over technische geschillen of schadeclaims, enkel over de deontologie.