Ik bouw
Uitvoeringsdossier

EPB-verslag

Vlaanderen zet meer en meer in op energiebesparing en dat is ook te merken aan de strengere energienormen. Zo moeten nieuwbouwwoningen en verbouwingen die een stedenbouwkundige vergunning of melding vereisen, voldoen aan een aantal strikte regels: de EPB-eisen. De afkorting EPB staat voor Energieprestatie en Binnenklimaat. Men beoogt dus niet enkel een zuinig en kostenbesparend omgaan met energieverbruik, maar wilt er verder voor zorgen dat de luchtkwaliteit en leefbaarheid binnenshuis daardoor niet in het gedrang komen. Factoren als isolatie, luchtdichtheid, ventilatie, energiebesparing en vochtdoorlating zullen van dichtbij worden bekeken door een EPB-verslaggever. De eisen die worden gesteld verschillen van project tot project.

Voor de start van de (ver)bouwwerken waarvoor de vergunning is aangevraagd, moet de bouwheer een EPB-verslaggever aanstellen. Die verslaggever doet onderzoek naar welke maatregelen er zijn om het energieverbruik van de nieuwe en gerenoveerde woning te beperken. Hij baseert zich op foto’s, lastenboeken en ander papierwerk dat de aangifteplichtige hem bezorgt, maar zal ook vaststellingen ter plaatse doen.

Enkel gediplomeerde architecten, ingenieurs en gelijken komen in aanmerking om als erkend EPB-verslaggever aan de slag te gaan. Hij moet officieel erkend worden door de Vlaamse overheid en in het bezit zijn van een specifieke beroepsverzekering. Om erkend te kunnen worden moet men aan enkele voorwaarden voldoen:

  • In het bezit zijn van een geldig diploma in één van de toepassingsgebieden (architectuur, ingenieur, bouwkunde, klimatisering)
  • Een basisopleiding tot verslaggever volgen
  • Een verklaring ondertekenen dat men onafhankelijk en discreet zal handelen, geen commerciële belangen zal nazoeken en een beroepsverzekering zal tekenen.
  • Slagen voor een examen.
  • Om zijn hoedanigheid van erkend EPB-verslaggever te behouden en up-to-date te blijven met de veranderende regelgeving zal de persoon in kwestie jaarlijks een permanente vorming moeten volgen.
  • De erkenning is individueel en geldt enkel voor degene die ze heeft gekregen.

Hoewel het mogelijk is om de architect die al in het bouwproject betrokken is aan te stellen als verslaggever, zal dat in praktijk niet langer gebeuren. De uitgebreide en veranderlijke regelgeving maken van de EPB-verslaggeving immers een voltijdse job. Bovendien blijkt de voortdurende opvolging van de verschillende werkzaamheden een tijdrovende kwestie. Tenslotte zal wie de verslaggeving voor zijn rekening neemt, dit op geheel onafhankelijke wijze moeten doen, wat niet voor de hand liggend is wanneer hij sinds het begin van de bouwwerken betrokken is in het project. 

De EPB-verslaggever heeft enerzijds een administratieve taak, op twee verschillende momenten, en anderzijds een raadgevende functie die doorheen die administratieve taken wordt uitgevoerd.

Opmaak startverklaring

Voor de start van de werken moet de EPB-verslaggever definitief een startverklaring indienen bij de energieprestatiedatabank. Dit gebeurt op louter elektronische wijze. Dit bevat alleszins de voorafberekening en het ventilatievoorontwerp (waarover later meer). Voor aanvang van de werken moet de verslaggever berekenen hoe de energieprestatie en het binnenklimaat van de te bouwen woning er zullen uitzien. Blijkt die niet te voldoen aan de EPB-eisen dan moet hij dit melden aan de aangifteplichtige en de architect. Hij geeft hen dan een niet-bindend advies over hoe ze dit kunnen oplossen. Voldoet de berekening wel aan de eisen, dan kan hij de startverklaring indienen en ter ondertekening voorleggen aan de betrokken personen. Deze laatste versie bewaart hij zelf.

Opmaak EPB-aangifte

Na de werken stelt hij de voorlopige EPB-aangifte op en legt hij die voor aan de partijen ter goedkeuring. Het beschrijft hoe het project is uitgevoerd en hoe daarbij rekening werd gehouden met de energieprestaties en het binnenklimaat. Het geeft aan of er is voldaan aan de EPB-eisen of hoever men ervan afwijkt. 

Het document bevat de stavingsstukken en alle andere informatie waarop hij zich heeft gebaseerd. Onder stavingsstukken verstaat men alle informatie en waardemetingen die hem door de aangifteplichtige zijn bezorgd. Die dienen voor de verslaggever als bewijs voor de bestaande situatie. Voor de aangifteplichtige kan het belangrijk zijn om steevast en tijdig de gedetailleerde waarden te laten meerekenen met als doel een beter E-peil te bereiken. Doet men dit niet, zal de verslaggever terugvallen op standaardwaarden. 

De aangifte wordt definitief elektronisch ingediend bij de energieprestatiedatabank voor de uiterste indiendatum en bezorgt een ondertekende versie aan de aangifteplichtige. Die uiterste datum betreft 12 maanden na de ingebruikname van de woning of het beëindigen van de werken in kwestie. Die aangifte is definitief en kan niet meer worden aangepast zonder een nieuwe aangifte. De verslaggever zal de aangifteplichtige vervolgens een Energieprestatiecertificaat (EPC) Bouw overhandigen. Dit geldt als bewijs of het gebouw al dan niet voldoet aan de EPB-eisen en vermeldt bovendien het E-peil. 

Er zal een administratieve geldboete worden opgelegd wanneer bouwheren te laat of helemaal niet de startverklaring of EPB-aangifte hebben ingediend, of als er niet wordt voldaan aan één of meerdere EPB-eisen.

woorden, balken