Ik bouw
Uitvoeringsdossier

Omgevingsvergunning

Sinds 1 januari 2018 is er in Vlaanderen niet langer sprake van de stedenbouwkundige vergunning of bouwvergunning. Vanaf dan werd die samen met de milieuvergunning en verkavelingsvergunning vervangen door de omgevingsvergunning. De aanvraag voor die vergunning loopt nu volledig digitaal via het Omgevingsloket.

Wanneer je bouwwerken uitvoert in het Vlaamse Gewest moet je in principe beschikken over een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. Het is een toestemming van de administratieve overheid om bepaalde bouwhandelingen en -werken uit te voeren. Dit kan ruim zijn. Niet enkel bouwen en verbouwen vallen hieronder, maar ook slopen, graven, landschapsaanpassingen, het plaatsen van reclameborden of afsluitingen, bodemsanering, etc.

tekst, groen, huis, boom

Hoe dan ook wordt de regelgeving meestal op lokaal niveau geregeld. Het is de gemeente die beslist welke bouwwerken een vergunning vereisen en voor welke werken een loutere melding volstaat. Het bouwen van een nieuw gebouw zal evenwel altijd een vergunning nodig hebben. Let bovendien op dat de werken niet strijdig zijn met andere plannen, vergunningen en reglementaire of wettelijke bepalingen.

Inhoud vergunningsaanvraag

Een volledig, nauwkeurig en gedetailleerd dossier zal altijd beter scoren bij de vergunningverlenende overheid. Het bevat dan ook best de volgende documenten:

  • Ligging- en omgevingsplan: het situatieplan van de ligging binnen de gemeente
  • Inplantingsplan: hoe het gebouw gelegen en georiënteerd is op het perceel
  • Terreinprofiel en bodemonderzoek
  • Grondplan en doorsnedes
  • Foto’s
  • Voorontwerp
  • Uitvoeringsplannen
  • Materiaalkeuzes

Meldingsplicht

Voor sommige werken geldt enkel een meldingsplicht. Dit is het geval voor kleine werken aan de woning of de gebouwen zoals bv. een garage of een veranda. Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden en regels. De melding gebeurt online via het Omgevingsloket of per meldingsformulier bij de gemeente. Na 30 dagen mag je aan de slag gaan.

Voor enkele werken is sowieso enkel een melding vereist namelijk voor het bouwen van vrijstaande gebouwen met een oppervlakte van minder dan 40 m² (bv. een tuinhuis) en voor niet-overdekte constructies van maximum 80m² (bv. een terras, een zwembad).

Procedure

De omgevingsvergunning wordt digitaal aangevraagd bij het Omgevingsloket. Meestal zal het de architect zijn die de aanvraag doet en het betrokken dossier samenstelt. Voor bijna alle handelingen waarvoor een vergunning of melding nodig is, zal ook de medewerking van een architect verplicht zijn.

Binnen de dertig dagen zal de gemeente nakijken of de aanvraag ontvankelijk, volledig en geldig is. Soms zal er een openbaar onderzoek plaatsvinden waarbij wordt nagegaan of er buren zijn die bezwaren hebben tegen het bouwproject. Het schepencollege zal beslissen of de bezwaren al dan niet gegrond zijn.

Als de vergunning verleend wordt, moet er een gedurende minstens 30 dagen een mededeling worden aangeplakt op de plaats van de werken. Wanneer je niet binnen de 35 dagen na aanplakking op de hoogte bent gebracht van een administratief beroep, dan kunnen de werken starten.

Na verlening van de vergunning moet er binnen de 2 jaar gestart zijn met de werken. Zo niet, dan zal de vergunning vervallen. Dit gebeurt trouwens ook wanneer het gebouw niet binnen de 3 jaar winddicht is gemaakt of de werken langer dan 2 jaar worden onderbroken.

Vernietiging

Onjuistheden en verzwegen informatie in het bouwdossier kunnen slechts aanleiding geven tot vernietiging van een verleende omgevingsvergunning wanneer ze de vergunningverlenende overheid hebben misleid en haar hebben verhinderd om met kennis van zaken te beslissen.