Ik bouw
Uitvoeringsdossier

Stabiliteitsdossier

Ongekend is niet noodzakelijk onbemind. Dat is zowat de beste definitie van de stabiliteitsingenieur. Als bouwer kom je er amper mee in contact maar toch is zijn impact op je toekomstige woning niet te onderschatten. De stabiliteitsingenieur is immers niet bij wet verplicht. Toch zal een architect er vaak beroep op doen en hem al van aan het begin van de opstelling van de ontwerpen inschakelen. Hij kan zo meedenken over de structuren maar ook de uiteindelijke kostprijs van de woning.

De rol van de ingenieur is vrij duidelijk: toekijken op de stabiliteit. Hij verzamelt alle informatie om zijn studie uit te voeren zoals schetsen, plannen en informatie over de draagkracht. Nadien verricht hij zijn eigen onderzoek. Dit houdt verschillende zaken in, zoals:

Draagkracht van de ondergrond

In de eerste plaats moet de stabiliteitsingenieur nagaan of de bodem van de bouwgrond genoeg draagkracht bezit om de toekomstige structuur te kunnen dragen. Hij onderzoekt de grondsoort en de samenstelling en kwaliteit van de bodem. Enkel wanneer de ondergrond tot in het detail onderzocht wordt, kan hij de draagkracht ervan inschatten en kan er een doordachte keuze worden gemaakt over welke fundering men zal gebruiken. Hij zal daarvoor ook gebruik maken van allerhande kaarten en plannen, of eerdere dossiers. Dit is van levensgroot belang om te voorkomen dat de woning zal hellen of wegzakken, waardoor scheuren, spleten of nog ergere gevolgen kunnen ontstaan.

Onderzoek naar de dragende muren

Een tweede belangrijke taak is de positionering en plaatsing van de dragende muren. Het ligt voor de hand dat een huis maar zo stevig is als zijn muren. Bij meerdere verdiepingen is het aangewezen de draagmuren zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen maar wanneer dit niet mogelijk is, is het aan de stabiliteitsingenieur om te onderzoeken hoe men best te werk gaat. Het gewicht van de bovenliggende verdieping zal dan op een andere manier moeten worden verdeeld over de onderliggende verdieping. Dit zal gebeuren door breedteplaatvloeren, door extra draagmuren, een speciale plaatsing van het bestaande aantal draagmuren of door het gebruik van stalen balken en horizontale leggers.

Onderzoek bij ramen

Ramen zijn een risicofactor voor de stabiliteit. De stabiliteitsingenieur gaat na in hoeverre de breedte van een bepaalde raamopening een gevaar kan vormen voor de stevigheid van de woning. Na zijn bevindingen zal hij uitwerken welk materiaal er best wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat er geen verandering zal plaatsvinden in de stabiliteit door toevoeging van het raam.

Stabiliteitsnota

Na afloop stelt de stabiliteitsingenieur een stabiliteitsnota op waarin hij zijn bevindingen noteert. Hij stelt de draagstructuur, de funderingen, stalen liggers, etc. voor. Verder kijkt hij de voorgestelde materialen na en doet hij suggesties waar hij denkt dat andere materialen een beter resultaat zullen opleveren. Hij maakt ook een eerste raming van de kosten die daaruit zullen voortkomen. Deze nota wordt toegevoegd aan de bouwaanvraag. Wanneer die wordt goedgekeurd zal de stabiliteitsingenieur dit volledig uitwerken tot een echte studie waarop men zich zal baseren bij de bouw van je woning.

Aansprakelijkheid

De architect zal meestal aansprakelijk zijn voor eventuele fouten in de berekening of wanneer er achteraf gebleken is dat er verkeerde keuzes zijn gemaakt die ten koste gaan van de stabiliteit. Hij is namelijk verantwoordelijk wanneer hij de ingenieur zelf heeft aangesteld of wanneer hij niet luistert naar de raadgevingen van een door de opdrachtgever aangestelde ingenieur. Voor fouten van de stabiliteitsingenieur die rechtstreeks door de opdrachtgever is aangesteld, zal het de ingenieur zelf zijn die aansprakelijk is.