Ik bouw
Uitvoeringsdossier

Taken van de architect

De architect heeft een hele waaier aan taken waarmee hij start nog voor het bouwen effectief kan beginnen. Ze omvatten niet enkel het ontwerpen van het huis, maar ook administratieve taken, controles uitvoeren, raad geven, stukken verzamelen en geldende wetgeving opzoeken. Om zijn taken te omschrijven gaan we best chronologisch te werk.

Het voorontwerp

Voor het voorontwerp gaat de architect samen met de opdrachtgevers op zoek naar hoe het droomhuis er zal uitzien. Men zal de tijd nemen om alle opties te overwegen en zoveel mogelijk details te voorzien. De wijzigingen die hier worden doorgevoerd kunnen nog makkelijk worden ingevoerd. In latere fases zal dit moeilijker, kostelijker en trager gaan.

Na deze overlegfase gaat de architect zelfstandig aan de slag. Rekening houdend met de afspraken en wensen van de opdrachtgevers stelt hij een voorontwerp op. Ook het budget, de bouwgrond, stedenbouwkundige voorschriften en andere wettelijke bepalingen zullen van invloed zijn op zijn ontwerp. Hij onderzoekt alle zaken die zijn plan zouden kunnen beïnvloeden. Hij baseert zich daarbij ook op de documenten van bv. landmeters en bodemexperts. Het opstellen van het plan behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de architect.

De aanvraag van de omgevingsvergunning

Na het opstellen van het voorontwerp zal de architect een aanvraagdossier opstellen en indienen via het Omgevingsloket. De aanvraag dient voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning en is grosso modo gebaseerd op het voorontwerp. Daarnaast zal hij er ook andere documenten aan toevoegen zoals bv. een grondplan met tekeningen, foto’s, een lijst van gebruikte materialen, een situatieplan van de gemeente en een inplantingsplan in het perceel.

Het uitvoeringsdossier

Na het verkrijgen van de omgevingsvergunning stelt de architect een uitvoeringsdossier op. Dit bevat onder andere een bouwplan, detailtekeningen, een lastenboek en een meetstaat. Ook de eerste documenten die hij verkrijgt van de stabiliteitsingenieur, veiligheidsadviseur en EPB-verslaggever kunnen hier al aan worden toegevoegd. Dit is van belang ter referentie voor de aannemers. Zo weet iedereen wat er precies te doen staat en kunnen er offertes worden opgesteld.

Offertes

De architect controleert verder de offertes van de aannemers. Hij gaat na of ze voldoende gedetailleerd zijn, of alle kosten in kaart zijn gebracht en of aan alles is gedacht. Hij doet aanpassingen en voorstellen en is de geschikte persoon om te weten wat iets hoort te kosten. Uiteindelijk zal hij een suggestie maken qua aannemer aan de opdrachtgevers.

Controle van de bouwwerf

Wanneer de aannemers gekozen zijn, kan het echte werk beginnen. Het toezicht op die werken is een wettelijke taak van de architect. De architect controleert op uitvoeringsfouten, tracht eventuele problemen op te lossen en overlegt met de aannemers en andere partners. Op regelmatige basis stelt hij een werfverslag op waarin hij zijn bevindingen en communicatie noteert. De verslagen worden door alle betrokken partijen ondertekend.

De oplevering

Eenmaal de werkzaamheden voltooid zijn, zal de opdrachtgever ze in ontvangst nemen en officieel de verantwoordelijkheid dragen als eigenaar. Dit heet de voorlopige oplevering. Hierbij worden eventueel alle punten genoteerd die nog moeten worden aangepast conform het lastenboek en met vermelding van termijnen waarbinnen dit moet gebeuren. De aannemer moet de gebreken daarop herstellen binnen een bepaalde termijn op straffe van boete. Ten vroegste een jaar later zal ook de definitieve oplevering plaatsvinden.

De architect zal de nieuwe eigenaars bijstaan doorheen het proces en nagaan of er nergens fouten zijn gemaakt of gebreken te melden zijn. Van beide opleveringen wordt liefst ook een gedateerd pv gemaakt dat door alle partijen moet worden ondertekend. Een eventuele weigering moet worden gemotiveerd. De architect blijft raad geven en toekijken op de herstellingen en termijnen tot de woning definitief is opgeleverd.

Advies en bijstand

Tot slot heeft de architect over de hele lijn een advies- en bijstandsverplichting. Hij adviseert niet enkel op de technische en architecturale kantjes van het project, maar ook op vlak van de wettelijke en reglementaire bepalingen die erop van toepassing zijn. Bovendien is hij op de hoogte van alles dat te maken heeft met de bouwsector. Zijn vakkennis spreidt zich uit over materialen, bouwmethodes, aannemers, enzovoort.
Wanneer hij aan de nodige voorwaarden voldoet kan de architect bovendien de rol opnemen van onder andere veiligheidscoördinator, EPB-verslaggever en ventilatie-expert. Zo niet, zal hij de opdrachtgevers op de hoogte houden van de verplichtingen van deze personen en ze aanstellen wanneer nodig.