Ik bouw
Voorbereidende werken

Droogzuiging

Droogzuiging, ook wel bronbemaling of grondwaterverlaging genoemd, is een techniek waarbij men het grondwaterpeil tijdelijk verlaagt zodat men bepaalde werken kan uitvoeren. Dit zal dikwijls noodzakelijk zijn wanneer het grondwaterpeil hoger staat dan het diepste punt van waar men wil bouwen. De vochtige grond kan de werken immers hinderen. Om zonder problemen van start te kunnen gaan met de bouwwerken, zal men de grond dus droog zuigen tot onder dat diepste punt. Zo kan men veilig aan de slag gaan bij het aanleggen van de funderingen of de kelder, maar ook bijvoorbeeld bij het leggen van bedrading en leidingen.

Werking

Om te weten te komen tot welke hoogte het grondwaterpeil komt, kan je dit nagaan in het sonderingsverslag, via eventuele peilputten op je bouwgrond of door het na te vragen bij je buren. Blijkt dat het grondwater te hoog staat, dan roep je best de hulp in van een gespecialiseerde firma.

Bij grondwaterverlaging boort men op verschillende plaatsen op het perceel putten waarop men zware pompen aansluit. Op die manier pompt men het water weg waardoor het grondwaterpeil zakt. Zodra het waterpeil voldoende gezakt is, kan men starten met de werken.

De grond droog zuigen is een tijdelijke oplossing en moet dan ook voortdurend gebeuren. Zo lang de werken aan de gang zijn, moet men het waterpeil onder de grens houden. De bronbemaling mag dan ook pas stopgezet worden wanneer het gebouw zwaar genoeg is en niet meer kan worden verplaatst door het water.

Water oppompen

Het water dat wordt opgepompt moet terug in de grond terechtkomen waaruit het gehaald wordt. Men mag namelijk niet raken aan de oorspronkelijke staat van grondwaterpeil. Is het niet mogelijk om het terug naar het perceel of een lokale bodem te laten vloeien, mag men het eventueel wel laten afvloeien naar het dichtstbijzijnde regenwaterstelsel.

Het water laten afvloeien naar de riolering kan enkel als ultieme oplossing. Wanneer zowel de bodem als naburige regenwaterstelsels niet in staat zijn op het overtollige grondwater op te nemen, kan lozing in de riolering worden toegestaan. De toestemming moet worden verkregen bij Aquafin. Blijkt dat het debiet hoger is dan 10 kubieke meter per uur moet er bovendien een heffing op waterverontreiniging worden betaald via de Vlaamse Milieumaatschappij. Inbreuken op deze verplichtingen kunnen zwaar worden beboet.

Risico

Bij droogzuiging is het steeds mogelijk dat er scheuren en verzakkingen in de ondergrond kunnen voorkomen. Dit kan gevaarlijk zijn voor de stabiliteit van de ondergrond van je perceel, maar ook voor die van je buren. Zo zal bij onoplettendheid steeds een risico zijn op beschadigingen van aanpalende huizen. Het kan dan ook nuttig zijn om een plaatsbeschrijving te laten opmaken van de aanpalende erven. Zo kan je niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die mogelijks niet afkomstig is van door jou verrichte werken.