Ik verbouw
Verbouwdossier

Omgevingsvergunning

Het wordt regelmatig vergeten maar ook bij verbouwingen heb je in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning nodig (de vroegere bouwvergunning of stedenbouwkundige vergunning). Of je al dan niet aan een bepaalde plicht moet voldoen alvorens de werken te starten, hangt af van de aard van de werken. Vooraleer je begint aan renovatie- of onderhoudswerken ga je dus best na of de Belgische wet een vergunningsplicht oplegt. In een aantal andere gevallen geldt er dan weer een meldingsplicht.

Vergunningsplicht

Voor een groot deel van de verbouwingswerken die je zal ondernemen zal je eerst een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen moeten verkrijgen. Het gaat om werken die de stabiliteit, architectuur of bestemming van je woning beïnvloeden. Voor al deze handelingen zal je bovendien ook de hulp van architect moeten inroepen. Doe je dit niet, of vraag je hiervoor geen vergunning aan, dan kan je worden vervolgd en loop je het risico op een zware boete.

In de eerste plaats gaat het om renovatiewerken die de bestemming van je woning veranderen. Het veranderen van de functie van je woning vereist een vergunning. Zelfs als je geen echte werken of weinig zichtbare werken uitvoert, maar je toch de bestemming verandert, moet aan deze voorwaarde worden voldaan. Bestemmingen kunnen onder meer zijn: wonen, verblijfsrecreatie, horecazaak, kantoorruimte, etc.

Ook het herindelen van je woningen of opdelen in meerdere ruimtes heeft een vergunningsplicht tot gevolg. Dit wordt vaak vergeten omdat er op het eerste zicht geen effect is voor de buitenwereld. Toch kan deze ingreep effect hebben op de stabiliteit van het gebouw en zo de openbare orde raken. Dit geldt dus ook wanneer je je woning omvormt tot appartement of kamers ter beschikking stelt met het opzicht ze te verhuren.

Bij het uitbreiden van de woning of het bouwen van bijgebouwen geldt enkel een vergunningsplicht wanneer het gaat om grote of hoge gebouwen. Het gaat dan om huizen die groter zijn dan 40 vierkante meter of meer dan 4 meter hoog zijn. Ook wanneer er voor de werken grote openingen moeten gemaakt worden in dragende muren of gevels zal je een architect moeten aanstellen.

Stabiliteitswerken aan je voorgevel zijn altijd vergunningsplichtig. Voor de zij- en achtergevels geldt enkel een meldingsplicht.

In regel zal je bij sloopwerken altijd een vergunning moeten aanvragen. Een uitzondering geldt wel bij het slopen van gebouwen of onderdelen die zelf geen vergunning nodig hebben wanneer ze worden geplaatst.

Meldingsplicht

Werken die de stabiliteit van je huis raken, zijn vrijgesteld van vergunningsplicht voor zover deze plaatsvinden uit het zicht van de straatkant. Men heeft het dan voornamelijk over zij- en achtergevels, daken en binnenmuren. In dat geval geldt er wel een meldingsplicht. Die meldingsplicht gebeurt online bij het Omgevingsloket.

Het gaat dan onder andere om het plaatsen van kleine en lage bijgebouwen, het plaatsen van ramen, stabiliteitswerken die buiten het zicht van de straatkant gebeuren of het vervangen van dragende balken. Onder kleine en lage gebouwen verstaat men gebouwen die maximaal 40 vierkante meter groot zijn en maximaal 4 meter hoog zijn.

Geen vergunningsplicht

Verbouwingen of onderhoudswerken zonder stabiliteitswerken, die geen effect hebben op het volume van jouw woning of het uitzicht aan de straatkant niet wijzigen, zijn vrijgesteld van de vergunning- en meldingsplicht. Daarbij gaat het meestal om kleine werken en mag de functie van de woning niet worden gewijzigd. Het mag ook zeker niet gaan om werken aan de voorgevel.

Verder zijn ook het plaatsen van zonnepanelen, beplanting, omheiningen tot 2 meter en bijgebouwen in de tuin onttrokken aan eender welke plicht.

Als extra voorwaarde geldt wel dat de handelingen volledig worden uitgevoerd in een straal van 30 m van een hoofdzakelijk vergund gebouw.

Aanvragen en start van de werken

Een omgevingsvergunning wordt digitaal aangevraagd via het Omgevingsloket van de gemeente of via een papieren aanvraagformulier. Meestal zal het de architect zijn die de aanvraag doet in jouw naam.

De gemeente zal binnen de 30 dagen moeten beslissen over de ontvankelijkheid ervan. Vanaf dan geldt een antwoordtermijn van 75 dagen waarbinnen men zal onderzoeken of de vergunning kan worden verleend. Wordt er een bezwaar aangetekend door de buren kan deze termijn oplopen tot 105 dagen.Het college van burgemeester en schepenen zal de zaak dan onderzoeken.

Zodra je een vergunning hebt verkregen kan je beginnen aan de werken. Een verleende vergunning vervalt wanneer je niet binnen de twee jaar aan de renovatiewerken bent begonnen, de werken gedurende twee jaar zijn onderbroken of je huis om bepaalde redenen niet binnen de drie jaar winddicht is gemaakt.

tekst, groen, huis, boom